Євроінтеграція: колекція бар’єрів та перешкод

На цій сторінці оприлюднюється інформація про проблеми національного регуляторного середовища, які викликають ускладнення євроінтеграційного процесу.

Експертна спільнота, представники громадянського суспільства, органів влади та місцевого самоврядування, всі інші зацікавлені особи запрошується до надання інформації про проблеми та приклади, з якими вони стикаються при транспонуванні, гармонізації та імплементації acquis ЄС, через гугл-форму:

Гугл-форма для збору інформації про проблеми, які стоять на заваді гармонізації законодавства України до acquis ЄС 

Інфографіка щодо колекції бар'єрів та перешкод


ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА:

  • Гармонізація верхнього рівня

Випадок, коли норми базових законів цілком відповідають нормам ЄС, але підзаконна нормативна база «коригує» їх зміст таким чином, що ті, хто має дотримуватися цих правил, виявляються поставленими в ситуацію, далеку від європейських реалій

приклад


  • Вихоплення норми із контексту

В цій ситуації на рівні тексту законодавчо-нормативного акту може існувати співпадіння, однак за рахунок втрати контексту, відсутності розуміння цілі прийняття відповідного нормативного акту ЄС, реалізація таких норм на практиці веде до наслідків, які відрізняються від того, що існує в ЄС. Інколи такі наслідки виявляються діаметрально протилежними, перекреслюють базові принципи і цінності ЄС.

приклад


  • Рух у зворотному напрямку

Увага органів і виконавчої і законодавчої гілок влади, як правило, зосереджена на виконання планів «первинної» гармонізації національного законодавчо-нормативного поля  до acquis ЄС. Однак формування законодавства – це живий процес, зміни до правових актів вносяться постійно, у тому числі до вже гармонізованих. За відсутності належного моніторингу такі зміни можуть скасовувати вже гармонізовані норми або викривляти євроінтеграційний зміст законодавчо-нормативного акту.

приклад


  • Відсутність гармонізації політик

Участь України в європейських політиках зазначена вже в другому абзаці преамбули до Угоди про асоціацію, а поглиблення зв’язку України з політикою ЄС вказано як найперша ціль безпесередньо в першій статті Угоди про асоціацію. Натомість, сконцентрувавшись на поточній роботі в рамках законодавства, в Україні практично забули про ці засадничі принципи. Це має негативні наслідки, які носять системний і довгостроковий характер.

приклад


  • Відставання у часі

Нормотворчий процес в ЄС є досить напруженим, регламенти та інші документи ЄС вдосконалюються досить часто, регулювання раз за разом поширюється на нові сфери. Угода про асоціацію у розділі про інституційні, загальні та прикінцеві положення містить цілком конкретні механізми, спрямовані на вирішення цієї проблеми. Зокрема, Рада асоціації має право актуалізувати або вносити поправки до додатків до Угоди, а Комітет асоціації разом із своїми підкомітетами повинен надавати допомогу в роботі Ради асоціації.

Однак на практиці цей механізм не працює. Моніторинг змін європейського законодавства представлений в Україні хіба що інформаційними бюлетенями проекту Association4U. Ці бюлетені мають досить обмежений спектр огляду і носять інформативний характер. Офіційного моніторингу, який на регулярній основі вели б органи влади і результати якого були б обов‘язкові для подальшого опрацювання, у тому числі в рамках механізму, передбаченого Угодою про асоціацію, наразі не існує. Це становить суттєву перешкоду на шляху ефективної євроінтеграції. Особливо від такого стану справ страждає вітчизняний бізнес.

приклад


  • Заходи на введення в дію

Закон України «Про регламент Верховної Ради України» передбачає, що закони розглядаються у трьох читаннях. Перед третім читанням Кабінет Міністрів України має подати до профільного комітету план організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових та інформаційних заходів на введення закону у дію. Однак закони, як правило, приймаються "у другому читанні та в цілому". Кабінет Міністрів України, як правило, плану вищеозначених заходів не розробляє і до Верховної Ради не надає. Це є системною проблемою, яка стосується не лише євроінтеграції. Вона дається взнаки в довгостроковій перспективі, знижує дієвість законодавства і знижує ступінь довіри суспільства.

приклад


  • "Урізаний" моніторинг

Статтею 475 та пунктами з другого по п‘ятий Додатку ХVІІ Угоди про асоціацію передбачене здійснення моніторингу «виконання та впровадження» Угоди про асоціацію. Однак на практиці ця норма діє лише в частині виконання плану законотворчих робіт із гармонізації законодавства. Дослідження еквівалентності дії норм гармонізованого законодавства в Україні та ЄС, їх адекватності українським реаліям, ефективності дії законодавства, досягнення заявлених результатів зазвичай не здійснюється.

додаткова інформація


  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 29 червня 2023 р.
  • 0